Skriv ut
Dela

Översiktsplan 2012

De huvudsakliga målen i översiktsplanen är att värna grönområdena, förbättra kommunikationerna och främja en långsiktigt hållbar utveckling på Lidingö. Planen föreslår också 16 områden som utvecklingsområden.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan visar hur mark- och vattenområden ska användas, och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. En översiktsplan är långsiktig och övergripande. Översiktsplan 2012 ersatte den tidigare översiktsplanen från 2002

En tryckt version av planen för Lidingö finns att hämta hos Kundcenter i Stadshuset, Stockholmsvägen 50. Du kan även ta del av den digitala versionen här nedan.

Översiktsplan 2012PDF (pdf, 24.6 MB)

Översiktsplan 2012 - kartaPDF (pdf, 2.3 MB)

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Planen är inte juridiskt bindande men har stor tyngd som strategiskt styrdokument. Den ligger till grund för detaljplanering och andra beslut i miljö-, trafik- och stadsbyggnadsfrågor.

Översiktsplan 2012 antogs av kommunfullmäktige i augusti 2012. Antagandebeslutet överklagades men förvaltningsrätten avslog överklagandet. Planen började gälla den 5 mars 2014.

Sammanfattning av Översiktsplan 2012

Översiktsplanen beskriver hur Lidingö ska utvecklas till år 2030. Planen blickar också mot år 2050 för att fånga upp långsiktiga utvecklingsbehov, som infrastruktur och miljöfrågor.

År 2030 är Lidingö ett levande och hållbart samhälle som är en del av Stockholmsregionen. Lidingö centrum och Torsvik har utvecklats till en attraktiv stadsdel med nya bostäder, butiker, kaféer, parker och torg. Nya bostäder har tillkommit på fler platser, i första hand inom befintlig bebyggelsestruktur för att grönområden ska påverkas så lite som möjligt. Närservice finns i några mindre stadsdelscentrum.

De stora grönområdena finns kvar, parker har rustats upp och strandpromenader löper längs stora delar av ön. Elfvikslandet är tillsammans med konferensanläggningarna ett viktigt besöksmål för rekreation.

År 2030 finns det större möjligheter att resa miljösmart. Lidingöbanan har moderna vagnar, tätare trafik och fortsätter in till Stockholms city. Mellan norra och södra Lidingö är bussen eller cykeln ett bekvämt och effektivt färdsätt. Direktbussar och pendelbåtar går till grannkommuner och andra delar av regionen.

Företagandet är rikt och framförallt har branscherna besöksnäring och hälsa vuxit.

Kontakt
Till toppen av sidan