Startsida, Lidingö stad

Avfallsplan

Lidingö stad har i samarbete med Danderyd, Järfälla, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna och med avfallsbolaget Sörab, Söderhalls Renhållningsverk AB, tagit fram en plan över hur vi ska arbeta med avfallshanteringen fram till år 2020.

I avfallsplanen beskrivs vilka mål kommunen har för avfallshanteringen i framtiden. Planen omfattar både sådant avfall som kommunen ansvarar för, men även annat avfall som företag och producenter har ansvar för.

Åtta målområden är vägledande för avfallshanteringen:

 • Människan i centrum
 • Kvalitet
 • Minska avfallets mängd
 • Minska avfallets farlighet
 • Öka återanvändningen
 • Öka materialåtervinningen
 • Energiutvinning
 • Deponering

Vägledande för planen är att år 2020 ska avfallshanteringen i Sörabkommunerna vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem.  

Delmål 2016  


I den gemensamma avfallsplanen finns delmål som gäller fram till år 2016. För att nå önskat resultat behöver arbetet prioriteras och fokuseras. Särskilda områden som föreslås lyftas fram under perioden 2012-2016 är:
 • Insamling av matavfall
 • Avfallsminimering
 • Materialåtervinning
 • Farligt avfall. Vi behöver sortera mera — men det ska vara lätt att göra rätt.

Vill du lämna synpunkter eller veta mer?
Läs mer i broschyren "Sortera ännu mera — Förslag till nya delmål". Det finns också mer information på Sörabs webb, avfallsplan.sorab.selänk till annan webbplats.
Skicka e-post till: avfallsplan@sorab.se

Senast ändrad: 2010-12-07

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: