Skriv ut
Dela

Personuppgiftslagen

Syftet med personuppgiftslagen (PuL) är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter.

PuL innehåller grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter och regler för när behandling är tillåten. I lagen finns restriktioner för hantering av känsliga uppgifter. Det finns också bestämmelser om bland annat information till de registrerade, om rättelse av uppgifter och om it‑säkerhet. Lagen gäller för alla typer av register.

Nämndernas ansvar

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är respektive nämnd. Detta innebär att nämnden ytterst ansvarar för att lagen följs och att de registrerade behandlas korrekt. Nämnderna utser ett personuppgiftsombud som för en förteckning över förekommande personregister i staden. Nyinrättade eller avslutade register ska rapporteras till ombudet.

Andra lagar går före

PuL är subsidiär i förhållande till annan lagstiftning. Detta innebär att om det finns bestämmelser i en annan lag eller i en förordning som avviker från bestämmelserna i PuL, ska de bestämmelserna tillämpas i stället. Sådana bestämmelser finns exempelvis i vårdregisterlagen och i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

Personuppgifter på internet

När personuppgifter publiceras öppet på en webbplats på internet blir de tillgängliga över hela världen, även i länder som saknar integritetsskydd för personuppgifter. Därför gäller särskilda restriktioner för hantering av personuppgifter på internet.

Enligt personuppgiftsförordningen har kommunerna emellertid rätt att överföra personuppgifter som ingår i diarier, kallelser till sammanträden, kungörelser om sammanträden samt justerade protokoll från fullmäktige- eller nämndsammanträden. Detta under förutsättning att det inte finns någon risk för att den registrerades personliga integritet kränks genom överföringen. Finns den risken ska samtycke först inhämtas från den som uppgifterna rör.

Tänk på att fotografier på personer normalt betraktas som personuppgifter även om inga namn nämns. Foton får därför inte publiceras på internet utan den avfotograferades samtycke.

Registerutdrag

Du har rätt att en gång per år skriftligt begära ett så kallat registerutdrag som visar om du finns med i våra register och vad det står om dig. Skulle det finnas oriktiga eller missvisande uppgifter om dig har du rätt att begära rättelse. För att få hjälp med detta kan du vända dig till personuppgiftsombudet.

Kontakt
Till toppen av sidan