Skriv ut
Dela

Ny näringslivspolicy

Var med och påverka näringslivsklimatet på ön

Under 2016 pågick arbetet med att ta fram en ny näringslivspolicy för Lidingö stad. Det har skett genom en bred och aktiv dialog mellan näringsliv, företagarorganisationer, politiker och tjänstemän. För att fånga upp vilka områden företagen tycker att den nya policyn ska fokusera på genomfördes bland annat en webbenkät. För att ytterligare fördjupa kunskaperna om vilka förväntningar öns företag har på staden bjöd staden in
till en workshop där prioriteringsområdena diskuterades.

Det lokala näringslivet har aktivt bidragit i arbetet, från att påverka syfte och mål till att formulera det slutgiltiga dokumentet.

Långsiktigt arbete
Näringslivpolicyn ska bidra till ett gott företagsklimat där företagen och staden arbetar mot gemensamma mål. Policyn innefattar även stadens strategi i näringslivsfrågor. Som ett komplement till policyn ska en årlig handlingsplan tas fram. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument med konkreta åtgärder på hur staden ska arbeta tillsammans med företagarna för att nå målen.

För att leva upp till den övergripande visionen för Lidingö som företagskommun och nå de övergripande målen struktureras stadens näringslivsarbete i fyra fokusområden:

  • Samarbeten, kommunikation och dialog mellan
    näringslivet och staden
  • Trafik och infrastruktur
  • Etablering av nya företag och företagskluster
  • Attityder till företagande på Lidingö.

Fokusområdena är inte rangordnade. Näringslivspolicyn ska gälla fram till år 2025 med möjlighet till revidering 2021.

Kontakt

Malin Rosenqvist
Näringslivschef
Tel: 08-731 30 79
E-post: malin.rosenqvist

Mer information

Till toppen av sidan