Skriv ut
Dela

Vedeldning

Intresset för att installera eldstäder är stort. Att använda biobränslen är bra för miljön ur ett klimatperspektiv. I tätbebyggda områden kan det dock ibland uppstå problem för närboende i form av rök och lukt.

Att installera en eldstad

En installation av eldstad kräver en bygganmälan. I plan- och bygglagen finns bestämmelser som styr hur bland annat skorstenar ska vara utformade.

Informationsblad om vedeldningPDF (pdf, 57.9 kB)

Lokala föreskrifter om skydd för människors hälsa och miljön

Kaminer och eldstäder

Kontakt med dina grannar

Vid installation av eldstad bör du ta hänsyn till områdets topografi. Särskilt viktigt är detta om skorstenen på ditt hus är beläget lägre än grannarnas hus, och om grannen har ett hus med fläktstyrd ventilation, där luften ofta tas in i takhöjd.

Kontakta gärna grannarna innan du installerar en eldstad och kontrollera att de inte störs av röken.

Hälso- och miljörisker

Det finns ämnen i rökgaserna som orsakar hälsorisker hos människor, till exempel stoft, PAH och bensen. Rökgaserna kan även ge besvär som irritation i näsa, ögon och luftvägar. Astmatiker är ofta extra känsliga. Att elda med ved och andra biobränslen kan vara ett klimatsmart alternativ för uppvärmning av villor. Samtidigt bidrar vedeldning till utsläpp av luftföroreningar. Det är dock stor skillnad på olika pannor och det finns sätt att elda som minskar risken.

Elda för uppvärmning

Välj gärna en miljögodkänd, Svanenmärkt eller P-märkt panna när du installerar en ny. Pannor som är Svanenmärkta eller P-märkta uppfyller höga utsläppskrav och ger mindre belastning på miljön. Ur miljösynpunkt är vedeldning ett bra alternativ eftersom det dels inte bidrar till något nettotillskott av koldioxid till atmosfären, dels leder till minskad el- och oljeförbrukning.

Om pannan inte är miljögodkänd, Svanmärkt, P-märkt eller försedd med ackumulatortank är det inte tillåtet enligt de lokala föreskrifterna att elda för uppvärmning eller varmvattenproduktion under perioden 1 maj till 30 september. Förbudet gäller inte vid strömavbrott eller andra liknande krissituationer. 

Energirådgivningenlänk till annan webbplats

Elda för trivsel

Eldning i kamin eller öppen spis brukar kallas trivseleldning. Ur miljö- och störningssynpunkt bör den här typen av eldning helst undvikas.

Tänk på det här när du trivseleldar:

  • Elda med så hög förbränningstemperatur som möjligt.
  • Se till att lufttillförseln är god för att undvika pyreldning.
  • Titta på rökgaserna. Är de svarta eller gulaktiga tyder det på dålig förbränning. Röken ska vara vit och luktfri.
  • Bränslet ska vara torrt och finfördelat. Veden ska helst förvaras inomhus eller under tak utomhus och ha torkat i minst ett halvår.
  • Ved som förvaras ute bör tas inomhus cirka en vecka innan den ska eldas.
  • Elda endast vid sådan vindriktning att grannar inte störs.
  • Elda inte mer en ett par gånger per vecka, cirka fyra timmar per gång.

Det är förbjudet att elda hushållsavfall, som förpackningar eller plast, målat eller tryckimpregnerat virke eller annat som inte är avsett för panna eller kamin.

Ibland kommer det klagomål

Ibland inkommer det klagomål miljö- och stadsbyggnadskontoret. Tänk på att det är du eldar som ansvarar för att eldningen inte orsakar problem för grannarna. Om grannar störs i sådan omfattning att det kan betecknas som en olägenhet för människors hälsa kan miljö- och stadsbyggnadsnämnden förelägga om restriktioner eller förbud mot eldning. Håll därför efter underhållet på eldstaden, sota regelbundet, kontrollera vindriktning, elda bara torr och ren ved och elda aldrig avfall.

Om du själv är störd av grannens vedeldning så kontaktar du först den som eldar och framför dina synpunkter. Om du inte får gehör kan du vända dig till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Bostadsklagomål

Avfall

Det är förbjudet att elda hushållsavfall, som förpackningar, plast, målat eller tryckimpregnerat virke eller annat som inte är avsett för panna eller kamin.

Underhåll

Eldstäder behöver underhållas. Sota regelbundet och spara dokumentation om sotningen.

Sotning  

Till toppen av sidan