Kraftledningar

Kraftledning

Magnetfält från kraftledningar är exempel på elektromagnetiska fält som finns i människans närhet.

Det finns i dagsläget två områden där skadliga hälsoeffekter inte helt kan uteslutas och det är radiovågor från den egna mobiltelefonen och exponering av magnetfält från kraftledningar.   

Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket och Boverket är myndigheter som ansvarar för dessa frågor. De rekommenderar ett visst avstånd mellan kraftledningar och bostäder när det gäller nybyggande. Miljö- och stadsbyggnadskontoret tar hänsyn till detta i planeringen av nya bostäder.

Försiktighetsmått från myndigheterna

  • Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.
  • Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära el-anläggningar som ger förhöjda magnetfält.
  • Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

I hemmet kan du själv minska exponeringen för magnetfält genom att öka avståndet till apparater och stänga av apparater när du inte använder dem.

Strålsäkerhetsmyndigheten - Magnetfält och hälsoriskerlänk till annan webbplats

Kraftledning på Lidingö

I december 2012 togs den nya 220 kV förbindelsen mellan Värtan och Koltorp på Lidingö i drift. Kablarna ska förstärka elförsörjningen till Lidingö och ingår i projektet Stockholm Ström. Ledningen ligger nedgrävd mellan Värtan och Koltorp. Förbindelsen som ligger i mark är cirka 6,2 km lång och går inuti Lidingöbron för att sedan fortsätta utmed Norra Kungsvägen till Kyrkvägen och Koltorp.

Inom delprojektet Värtan—Koltorp haräven Vattenfall och Fortum byggt ut stationen Koltorp med ny transformator och byggt om 70 kV-nätet.

Vattenfalls luftledning över Sticklinge har tyvärr inte kunnat rivas än på sträckan Sarvstigen—Gösvägen. Det beror på att Tele 2 har sitt mobilnät där och de väntar på att få ett tillstånd från Försvaret innan de kan sätta upp en ny mast.

Frågor?

Är du intresserad av att följa hur arbetet fortskrider på Lidingö, klicka in på Stockholms strömlänk till annan webbplats hemsida.

Har du frågor om kraftledningen kan du kontakta Svenska kraftnät.länk till annan webbplats

Har du frågor om mark kan du kontakta stadens exploateringschef Bengt Rehn telefon 08-731 3052.

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 22
Vardagar: 08.30-16.00
E-post: miljo.stadsbyggnad
E-tjänster och blanketter

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö
Tel: vx 731 30 00, Fax: 731 46 82, E-post: lidingo.stad@lidingo.se