Skriv ut
Dela

Lidingö centrum - etapp 1

Förslaget för Centrumparkeringen. Illustration: DinellJohansson


Attraktiv, spännande och miljösmart stadsdel är ledord i utvecklingen av Lidingö centrum.

Under försommaren 2017 var det dags för samråd om den första detaljplanen för Lidingö centrums utveckling. Planförslaget har tagits fram för att göra Centrum ännu mer trivsamt och levande.

Förslaget innebär att Centrum byggs ut med mer handelsyta, fler bostäder och att gatumiljöerna blir tryggare och trevligare.

Mellan den 8 maj och 22 juni hölls samråd om förslaget till detaljplan för de första nya kvarteren.

Förlängd samrådstid

Mellan den 21 augusti och 8 september 2017 erbjuder staden nya möjligheter att lämna synpunkter på samrådsförslaget för den första etappen i utvecklingen av Lidingö centrum. Detta på grund av ett tekniskt fel i ett webbformulär på Lidingö stads webb, vilket gjort att ett antal synpunkter på samrådsförslaget inte har nått staden. Vi beklagar detta och går igenom både teknik och rutiner för att det inte ska ske igen.

Du kan skicka synpunkterna genom att mejla till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se eller via post till Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Lidingö stad, 181 82 Lidingö.
Möjligheten att lämna synpunkter via webbformulär är stängd till dess att vi är helt säkra på att tekniken fungerar som den ska.

Därefter ska de inkomna synpunkterna sammanställas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen blir sedan underlag för miljö- och stadsbyggnadsnämnden i den fortsatta handläggningen. 

Planområdet

Detaljplaneområdet är den första etappen av Lidingö centrums utveckling och ligger mellan Lejonvägen, Odenvägen och Stockholmsvägen.

Området för den aktuella detaljplanen ligger mellan Lejonvägen, Odenvägen och Stockholmsvägen.

Mål och vision

I planprogrammet finns sex målområden som inriktning för den aktuella detaljplanen. Dessa mål ska bidra till visionen att Centrum-Torsvik ska vara en attraktiv, spännande och miljösmart stadsdel.

 

De sex målen för Centrum-Torsvik som ska bidra till visionen "en attraktiv, spännande och miljösmart stadsdel".

Förslaget i korthet

Planförslaget innebär att Centrum byggs ut med mer handelsyta, fler bostäder och att gatumiljöerna blir tryggare och trevligare.

De viktigaste inslagen är:

  • Ett helt nytt kvarter med handel på Centrumparkeringen.
  • Cirka 130 nya bostäder på Centrumparkeringen, längs med Odenvägen och på gården i det befintliga kvarteret Oden.
  • En ny modern parkeringsanläggning under mark för både handeln och bostäderna.

 

Karta över planområdet. Siffrorna visar platserna som illustreras i bilderna nedan.

1. Friggavägen

Friggavägen blir en trevligare gågata när den har byggts om och det nya kvarteret med handelslokaler och bostäder står färdigt.

Förslaget för Centrumparkeringen sett från Friggavägen. Befintlig bebyggelse syns till höger i bild. Illustration: DinellJohansson

Friggavägen i dag. Centrumparkeringen till vänster och dagens Systembolaget till höger i bild.

2. Centrum sett från Lejonvägen

På andra sidan det nya kvarteret, mot Lejonvägen, planeras också nya handelslokaler. Ovanpå lokalerna blir det bostäder i 2-3 våningar. Lejonvägen byggs om så att den även kan användas av gående och cyklister.

Förslaget för Centrumparkeringen sett från Lejonvägen invid Lidingö museum. Illustration: DinellJohansson

Centrumparkeringen sedd från Lejonvägen i dag.

3. Odenvägen

Nya hus föreslås längs med Odenvägen. Bostadsentréer och lokaler i gatunivå ger goda förutsättningar till en trevligare tryggare gata. Lastzonen, som i dag är öppen, ersätts av portar i fasaden.

Förslaget för Odenvägen – från lastzonskänsla till levande gata med butiker och bostäder. Illustration: Strategisk Arkitektur

Odenvägen i dag.

Lite högre upp på Odenvägen som den ser ut i dag. Här föreslås nya hus med handelsyta i bottenvåningen och bostäder ovanpå.

4. Radhus på gården, kvarteret Oden

På bostadsgården föreslås radhus där det i dag är parkering och förrådshus. Lekmöjligheter och gemensamma ytor för utevistelse utvecklas. De gröna ytorna i gårdsmiljön bevaras och utökas.

Förslaget med gårdsbebyggelse i kvarteret Oden. Illustration: DinellJohansson

Gården i kvarteret Oden i dag.

Gården i kvarteret Oden i dag. Planen föreslår att grönytorna behålls och utvecklas.

Samråd

Mellan den 8 maj och den 22 juni var det möjligt att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget för den första etappen av Lidingö centrum och en modell av husen i den första detaljplanen var utställd i Stadshusets reception under samrådstiden. Samrådstiden är förlängd så att det går att lämna yttranden även mellan den 21 augusti och 8 september 2017.

Vad händer efter samrådet?

Alla inkomna yttranden redovisas och sammanställs i en samrådsredogörelse och projektgruppen gör sammanfattande kommentarer som bemöter innehållet i yttrandena. Samrådsredogörelsen blir sedan underlag för miljö- och stadsbyggnadsnämnden i den fortsatta handläggningen.

Nästa formella beslut för denna detaljplan är att ställa ut förslaget för granskning. Detta beslut fattas formellt i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Under granskningen presenterar staden hur man har tagit hand om inkomna synpunkter och vilka förändringar det har lett till. Då har allmänheten en ny chans att lämna synpunkter på det utvecklade förslaget.

Efter granskningen beslutar den politiska majoriteten om ifall man vill att förslaget behöver ändras igen eller om man anser att planen ska tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige.


Handläggare: Åsa Sjöstrand, planenheten

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Kundcenter
Tel: 08-731 30 00
Vardagar: 08.30-16.00
E-post: miljo.stadsbyggnad
E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Start-PMPDF (pdf, 690.3 kB)
PlankartaPDF (pdf, 359.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.6 MB)
Dagvattenutredning planområdePDF (pdf, 934.2 kB)
Dagvattenutredning kvartersmarkPDF (pdf, 535.6 kB)
BullerutredningPDF (pdf, 1.9 MB)
Antikvarisk utredningPDF (pdf, 3 MB)
Frågor och svarPDF (pdf, 212.3 kB)

Till toppen av sidan