Startsida, Lidingö stad

Fastighetsregister

I fastighetsregistret finns information om fastigheter, ägare, adresser och taxeringsvärden för fastigheter.

Lantmäteriet är den myndighet som ansvarar för fastighetsregistret. Fastighetsregistret har en allmän del och en inskrivningsdel.

I den allmänna delen finns uppgifter om fastigheters och samfälligheters beteckning, areal, läge, adress, förättningsåtgärder, servitut, planer, bestämmelser, andel i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

I inskrivningsdelen finns lagfarts- och tomträttsuppgifter, till exempel köpeskilling, köpedatum, ägare/tomträttshavare och taxeringsuppgifter. Där finns också inteckningar, rättighetsinskrivningar, anteckningar och uppgifter om äldre förhållanden.

Hör av dig till lantmäteriet eller miljö- och stadsbyggnadskontoret om du söker någon av dessa uppgifter.

Senast ändrad: 2015-07-13

Uppdaterad av:

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 22
Vardagar: 08.30-16.00
E-post: miljo.stadsbyggnad

Lantmäteriet
Kundcenter
Tel: 0771-63 63 63
Vardagar: 09.00-16.00

Mer information

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: