Startsida, Lidingö stad

Rivningslov

Inom områden som är detaljplanelagda eller där områdesbestämmelser gäller följande:

Rivningslov krävs för att

  • riva byggnader eller delar av byggnader.

Rivningslov krävs inte för att

  • riva en byggnad som får byggas utan bygglov, till exempel en friggebod. Observera att bodar som är uppförda före 1980 aldrig kan utgöra en friggebod.

Vid ansökan om rivningslov ska ansökan kompletteras med fotografier som visar samtliga fasader samt en situationsplan där det klart framgår vilken byggnad ansökan avser.

Blankett för ansökan om rivningslov (Observera att ansökan görs på blanketten Ansökan om lov eller anmälan av anmälningspliktig åtgärd!)

Rivningsanmälan

I vissa fall krävs en rivningsanmälan där bland annat krav på omhändertagande av miljöfarligt avfall ska redovisas.

Innan startbesked för rivning kan ges ska i de flesta fall en miljöinventering göras och en kontrollplan för rivning upprättas (där omhändertagandet av miljöfarligt avfall ska redovisas). En kontrollansvarig ska utses.

Senast ändrad: 2014-05-06

Uppdaterad av:

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: