Skriv ut
Dela

En ansökans väg genom kommunen

En bygglovsansökan är en offentlig handling. Det innebär att alla kan läsa din bygglovsansökan när den har registrerats hos oss.

Registrering

När en ansökan har kommer in registreras den i ärendehanteringssystemet på miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Handläggare 

Varje ansökan tilldelas en handläggare. Ansökan gås igenom och i vissa fall fattar handläggaren själv beslut om att bevilja eller avslå ansökan. Ibland går ansökan vidare till miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde för beslut.

I bygglovet prövar handläggaren/nämnden bland annat föreslagen användning, lokalisering, placering på tomten, byggnadens yttre utformning och att åtgärden uppfyller detaljplanens bestämmelser eller områdesbestämmelserna.

I samband med denna prövning ser vi även över att kraven på säkerhet och tillgänglighet är redovisade och att det finns en certifierad kontrollansvarig för bygget. Många intressen ska beaktas och hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen (kulturvärden, stadsbild, grannars åsikter med mera).

Hur lång tid tar ett bygglov

Handläggningstiden för ett bygglov är högst tio veckor från den dagen då ansökan är komplett med alla handlingar.

Beslut om bygglov/startbesked

När bygglov har beviljats sänds beslutet och de godkända handlingarna till den adress som du angivit i ansökan. Byggnationen får inte påbörjas innan du har fått ett skriftligt startbesked.

Avgift för bygglovet

Sökanden är ansvarig för att bygglovsavgiften betalas. Avgift tas även ut för ärenden som avslås, återtas eller avvisas. I vissa fall tillkommer även en planavgift. Avgiften är beräknad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Läs mer här om avgifter.

Invänta slutbesked

När en byggnad/ändring är färdig ska detta anmälas till miljö- och stadsbyggnadskontoret och ett slutsamråd ska hållas. Om byggnaden uppfyller alla krav får du ett slutbesked. Byggnaden får tas i bruk först när du får ditt slutbesked.

Giltighetstid

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Delgivning

Staden skickar ut information till de berörda grannarna om att ett bygglov har beviljats.

Överklagande

Bygglovsbeslut går att överklaga. Tiden att överklaga varierar beroende på hur man har blivit delgiven beslutet. Kontakta oss på miljö- och stadsbyggnadskontoret om du har frågor kring ett specifikt ärende.

Kontakt
Till toppen av sidan