Skriv ut
Dela

Detta kräver inte lov

Du som bor i en- eller tvåbostadshus får göra vissa ändringar utan bygglov.
 
Detta gäller under förutsättning att inget annat sägs i detaljplanen eller områdesbestämmelser som gäller för din fastighet.

Även om en åtgärd inte kräver bygglov ska vissa krav i lagen uppfyllas. Till exempel får inte sikten i gatukorsningar och vid utfarter skymmas. Du ska även ta hänsyn till stadsbild och byggnadens kulturvärde. Tänk också på att vissa åtgärder kan kräva andra tillstånd, till exempel strandskyddsdispens.

Det här får du göra utan bygglov

Mur eller plank
Anordna en skyddad uteplats med mur eller plank i direkt anslutning till bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Efter godkännande från granne får dock dessa åtgärder utföras närmare gränsen än 4,5 meter. Se gärna till att få ett skriftligt godkännande!

Skärmtak
Sätta upp skärmtak på sammanlagd area högst 15 kvadratmeter över ovan nämnda typ av uteplats, altaner, balkonger eller entréer. Skärmtaket får dock inte uppföras närmare gränsen än 4,5 meter. Efter godkännande från granne får dock dessa åtgärder utföras närmare gränsen än 4,5 meter. Se gärna till att få ett skriftligt godkännande!

Friggebod
Uppföra fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Byggnadernas sammanlagda byggnadsarea får inte vara större än 15 kvadratmeter, taknockshöjden får inte överstiga 3,0 meter och byggnaderna får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Efter godkännande från granne får dock dessa åtgärder utföras närmare gränsen än 4,5 meter. Se gärna till att få ett skriftligt godkännande! 

Friggebod får aldrig placeras närmare allmän platsmark eller gata än 4,5 meter. Friggeboden måste byggas i omedelbar närhet av bostadshuset. Lagen kräver att tomten är bebyggd med ett en- eller tvåbostadshus. Om du vill sätta upp en friggeboden inom strandskyddsområde måste du söka strandskyddsdispens hos miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Observera att bodar som är uppförda före 1980 aldrig kan utgöra en friggebod.

Måla om huset
Ta alltid kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret om du vill måla huset i en ny kulör, så att kontoret får avgöra om bytet innebär en väsentlig förändring för byggnaden eller området. Skicka gärna med ett färgfoto och skriv en rad om vilken kulör (NCS-nummer) du har tänkt måla huset i.

Staket
Sätta upp ett genomsiktligt staket som är högst 1,1 meter över mark, om det inte står annat i detaljplanen.

Ändra marknivån
Det kan dock krävas ett så kallat marklov för att göra en markuppfyllnad, även om det sker på en begränsad del av tomten.

Pool
En pool är inte en bygglovspliktig åtgärd. Däremot kan trädäck, markuppfyllnad och murar i anslutning till poolen kräva bygglov. Större poolskydd som kan uppfattas som byggnad är lovpliktiga.

Altaner kan kräva bygglov
Ett utrymme under en altan kan räknas som en volymökning. En altan kan också utgöra en fasadändring. Kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret innan du börjar bygga, så att du säkert vet vad som gäller för just din altan.

Kontakt
Till toppen av sidan