Skriv ut
Dela

Detta behövs vid ansökan om bygglov

En bygglovsansökan innehåller normalt ett (1) exemplar av följande handlingar:

 • Ansökningsblankett
 • Blankett med uppgifter om kontrollansvarig
 • Situationsplan/markplaneringsritning. Prata alltid med din bygglovhandläggare innan du beställer en karta, olika projekt kräver olika kartor.
 • Ritningar: planritningar, fasadritningar och sektionsritning (se exempelritningarna i högerspalten)
 • Uppgift om kulörer och materialval

2013 övergick Lidingö till höjdsystemet RH2000. Tidigare använde vi RH00. På de kartor du beställer från Lidingö stad kommer det att stå vilket höjdsystem som används. Kom ihåg att ange på dina handlingar vilket höjdsystem som används!

För att ta fram dina underlag och handlingar kan du gärna ta hjälp av en arkitekt, landskapsarkitekt, byggnadsantikvarie eller annan sakkunnig. Då får du hjälp med vad som passar på din tomt och ditt hus. Du får också hjälp med att få dina ritningar fackmannamässigt gjorda. Om du gör dem själv, tänk på att de ska vara ritade med linjal, måttsatta, skalenliga och svart-vita. Se exempelritningarna i rutan Mer information här på sidan!

Ansökningsblankett

Här finns ansökningsblankett för att söka bygglov.PDF (pdf, 238.8 kB) Fyll i den och kom ihåg att skriva under.

Uppgift om kontrollansvarig

Du som söker bygglov ska redan vid bygglovsansökan ange vem som är kontrollansvarig. En kontrollansvarig hjälper byggherren att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs. Det kan till exempel vara god ventilation, låg energianvändning i byggnaden men även kraven på tillgänglighet och god bostadsutformning.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad. Det är SP Sitac, Swedcert och Det Norske Veritas som certifierar kontrollansvariga.

Situationsplan

Situationsplan är en ritning i skala 1:400 som är baserad på primärkarta eller en nybyggnadskarta och som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. På situationsplanen ska alla förändringar vara utritade och måttsatta.
Mått från minst två fasader, vinkelrätt, till tomtgräns ska anges, liksom tillfartsväg, parkering och eventuell uteplats. Vid tillbyggnad ska denna markeras (skrafferas) för att särskilja denna från befintlig byggnad.

Du kan själv rita in det du vill bygga på situationsplanen eller ta hjälp av en sakkunnig. Det som ska finnas med är:

 • Nya och existerande byggnader.
 • Tydliga markeringar om någonting ska rivas.
 • Mått- och lägesbestämning av alla ny- och tillbyggnader. Det betyder att du markerar mått för byggnadens alla sidor och anger markhöjder och golvhöjd på ritningen.

Vilken typ av kartunderlag som behövs till situationsplanen beror på vad du tänker bygga, se nedan.

Kontakta ALLTID din bygglovhandläggare innan du beställer en karta, olika projekt kräver olika kartor. Leveranstiden för alla kartor är cirka fyra veckor.

Nybyggnadskarta A 
Nybyggnadskarta A behövs alltid vid nybyggnad av huvudbyggnad. På den redovisas även anslutningspunker till vatten och avlopp.

Giltighetstiden för kartan är ett år efter utfärdandedatumet.

Beställ en Nybyggnadskarta APDF (pdf, 39.3 kB)

Nybyggnadskarta B 
Nybyggnadskarta B kan krävas vid tillbyggnad av befintlig huvudbyggnad eller uppförande av komplementbyggnad samt för Attefallshus.

När du beställer en nybyggnadskarta B, skicka även en enkel skiss över var på tomten tillbyggnaden ska ske. I dagsläget går detta ej att visa på ansökningsblanketten utan du får skicka denna skiss separat till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Giltighetstiden för kartan är ett år efter utfärdandedatumet.

Beställ en Nybyggnadskarta BPDF (pdf, 39.3 kB)

Kartutdrag primärkarta C
I vissa fall behöver endast detaljer i primärkartan uppdateras, till exempel om en byggnad behöver mätas in. Då kan den här enklare kartan beställas. Detta gäller till exempel om ditt hus är karterat från luften och bygglovhandläggaren behöver veta de exakta fasadmåtten. Fasadmåtten tas då fram vid en kompletterande mätning i fält. Kartan levereras i dwg-format.

Giltighetstiden för kartan är ett år efter utfärdandedatumet.

Kartan beställs på blanketten Beställning av nybyggnadskarta.

Beställ en Primärkarta CPDF (pdf, 39.3 kB)

Kartutdrag primärkarta D
Denna karta är ett bestyrkt utdrag ur primärkartan där endast ett begränsat antal markhöjder har framställts ur digital bildmätning. Kartan levereras endast i pdf-format. Kartan används främst om din bygglovhandläggare ber om kompletteringar. 

Giltighetstiden för kartan är ett år efter utfärdandedatumet.

Obs! Kartan beställs på blanketten Beställning av nybyggnadskarta.

Beställ en Primärkarta DPDF (pdf, 39.3 kB)

Ritningar

Ritningarna ska visa vad saken gäller, det vill säga vilken tillbyggnad eller ändring du planerar. Detta ska du redovisa i ritningar på planer och fasader.

Alla ritningar som krävs vid bygglovsansökan ska:

 • ritas i skala 1:100
 • innehålla information om vad som finns på ritningen, skala och skalstock samt nuvarande fastighetsbeteckning
 • gärna ha ett ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra
 • ange alla mått i meter, med en decimals noggrannhet
 • ange vem som har upprättat handlingarna.

Kom ihåg att ange vilket höjdsystem som används!

På en situationsplan (markplaneringsritning) ska höjdläge för färdigt golv och markens höjd vid infart och entréer redovisas.

På planritningen anger du rummens användningssätt.

På fasadritningar ska den befintliga och den nya marknivån redovisas, från tomtgräns till tomtgräns.

På sektionsritningen visas ett tvärsnitt genom huset.

Kulörer och material

Redovisa också kulörer (NCS-nummer), material samt typ av panel eller puts. Fotografier och beskrivningar får gärna bifogas som ett komplement till ovanstående handlingar.

Lämna in din ansökan

När du ansöker om bygglov måste din underskrift finnas på ansökan. Detta för att vi ska registrera och påbörja handläggningen av ditt ärende.

Ritningarna ska vara kopierade med svart på vitt papper, inte ha större format än A3 samt vara nedvikta till A4-format. Samtliga handlingar ska vara skalenliga, måttsatta, försedda med grafisk skala och skalstock. Varje ritning ska i nedre högra hörnet vara försedd med uppgift om fastighetsbeteckning, åtgärd, vem som har upprättat handlingen samt datum.

Till toppen av sidan