Skriv ut
Dela

Avgifter för att bygga

Här är exempel på några vanliga typer av byggärenden och vad bygglov, kartor och mätningar kan kosta.

Avgifter för kartor och mätningar kan variera beroende på tomtstorlek. Avgifterna nedan är baserade på en tomstorlek under 2000 kvadratmeter.

Nybyggnad av enbostadshus 130-199 kvm bruttoarea + öppenarea
Bygglov och teknisk handläggning: 24 228 kr
Nybyggnadskarta A: 8 602 kr
Utsättning och lägeskontroll: 12 701 kr

(En planavgift kan tas ut i samband med beslut om bygglov men endast inom områden med detaljplaner som är antagna efter den 1 juli 1987 där det inte finns något tecknat plankostnadsavtal. Hör med bygglovenheten.)

Tillbyggnad enbostadshus 40 kvm bruttoarea + öppenarea
Bygglov och teknisk handläggning: 7 455 kr
Inmätning av befintlig byggnad: 2 688 kr
Lägeskontroll: 2 688 kr

Nybyggnad av garage/carport 30 kvm bruttoarea + öppenarea Bygglov och teknisk handläggning: 5 242 kr
Nybyggnadskarta B: 5 376 kr
Utsättning och lägeskontroll: 6 989kr

Mindre fasadändring enbostadshus
Bygglov och teknisk handläggning: 2 446 kr

Bygglovbefriad nybyggnad av komplementbostadshus (Attefallshus) 25 kvm byggnadsarea
Anmälan och teknisk handläggning: 9 784 kr
Nybyggnadskarta B: 5 376 kr
Utsättning och lägeskontroll: 6 989 kr

Bygglovbefriad tillbyggnad av en- och tvåbostadshus (Attefall) 15 kvm bruttoarea
Anmälan och teknisk handläggning: 3 494 kr
Inmätning av befintlig byggnad: 2 688 kr

Andra avgifter kan tillkomma

Grannhörande
Avgift för grannhörande tillkommer för sådana bygglovärenden som avviker från detaljplanen under förutsättning att en sådan avvikelse kan medges.

Avgift för avslag
Om man får avslag på en bygglovsansökan tas ett belopp ut enligt aktuell taxa. Observera att vid återkallande av ansökan kan en administrativ avgift tas ut.

Kom ihåg att det är olagligt att bygga utan bygglov. Enligt plan- och bygglagen är den som bygger olovligt skyldig att betala en sanktionsavgift. Avgiften baseras på prisbasbeloppet, som enligt socialförsäkringsbalken har beräknats till 44 800 kr för år 2017.

Förklaringar

Byggnadsarea=arean som en byggnad upptar på marken, inklusive alla utskjutande delar. I byggnadsarean ingår även arean av balkonger, verandatak, carport etc.

Bruttoarea=area av alla våningsplan som går att mäta inklusive ytterväggar, till exempel hål för trappa, helt inglasat uterum etc. Under snedtak räknas bruttoarean 0,60 meter utanför en takhöjd på 1,90 meter.

Öppenarea= area som utgörs av helt eller delvis öppna areor inrättade för vistelse eller förvaring. Öppenarean begränsas av omslutande byggnadsdelars utsida eller motsvarande.

Avgiften

Avgifterna är beräknade utifrån 2017 års taxa.

Taxan fastställs av kommunfullmäktige. Se hela taxan här.PDF (pdf, 279.8 kB)

Till toppen av sidan