Skriv ut
Dela

Attefallshus-bygglovbefriad åtgärd

Sedan 2014 krävs inte längre alltid bygglov för komplementbyggnad, tillbyggnad, inreda ytterligare en bostad samt bygga takkupor. Du måste dock göra en så kallad anmäla till staden, och invänta ett startbesked. Observera att befrielse från bygglov inte gäller för fastigheter som är särskilt värdefulla eller som ligger inom ett område som är särskilt värdefullt.

Regeringen har beslutat att fyra åtgärder utöver den redan bygglovbefriade friggeboden inte ska kräva bygglov.

Vad är nytt?

Bygglovsansökan för fyra åtgärder har ersatts med en så kallad anmälningspliktig åtgärd (anmälan). En anmälan i det här fallet betyder att du måste anmäla ditt byggprojekt till staden samt invänta att miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattar beslut om att du får bygga. Det sker genom att du får ett startbesked. Först när du har startbeskedet i din hand får du börja bygga. Ett startbesked upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs. Detta innebär att byggnadsarbetena både måste påbörjas och avslutas inom två år.

Följande fyra åtgärder blir bygglovbefriade (såvida de inte omfattas av undantag):

  • Komplementbostadshus eller komplementbyggnad på högst 25 kvadratmeter byggnadsarea i anslutning till en- eller tvåbostadshus. Nockhöjd från medelmarknivå får vara högst 4 meter. Byggnadsarean kan delas upp i flera byggnader, till exempel ett garage och ett förråd. Byggnaden ska ligga 4,5 meter från tomtgräns, men får placeras närmare gränsen om samtliga grannar som berörs godkänner placeringen. Godkännandet sker genom påskrift av samtliga berörda grannar på samtliga ritningar som tillhör beslutet. Byggnaden får aldrig placeras närmare allmän platsmark eller gata än 4,5 meter. Åtgärden är anmälningspliktig.
  • Tillbyggnad om 15 kvadratmeter bruttoarea till en- eller tvåbostadshus. Tillbyggnaden får inte vara högre än nockhöjden på själva huvudbyggnaden. Tillbyggnaden ska ligga 4,5 meter från tomtgräns, men får placeras närmare gränsen om samtliga grannar som berörs godkänner placeringen. Godkännandet sker genom påskrift av samtliga berörda grannar på samtliga ritningar som tillhör beslutet. Byggnaden får aldrig placeras närmare allmän platsmark eller gata än 4,5 meter. Åtgärden är anmälningspliktig.
  • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Åtgärden är anmälningspliktig.
  • På en- eller tvåbostadshus som saknar takkupor är det tillåtet att bygga högst två kupor. På ett hus som redan har en takkupa är det tillåtet att bygga ytterligare en kupa. Takkuporna får uppta högst halva takfallet och inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Åtgärden är anmälningspliktig.

Åtgärderna får strida mot detaljplanen. Däremot gäller samma krav som om åtgärderna hade krävt bygglov vad gäller för utformning, anpassning, påverkan på omgivningen etc. Se även restriktionerna under rubriken "När gäller den nya regeln inte?".

När gäller den nya regeln inte?

De bygglovbefriade åtgärderna gäller inte för byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller inom ett område med motsvarande värde.

Vad som är särskilt värdefull byggnad från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt går inte alla gånger att avgöra i förväg. Det går inte heller alltid att i förväg peka ut motsvarande områden, därför kommer en prövning att göras i samband med anmälan. Vid prövningen och bedömningen tar staden hjälp av Lidingös översiktsplan, detaljplaner, tidigare inventeringar och stadens arbete med ett nytt kulturmiljöprogram.

Kontakta oss innan du börjar bygga, annars riskerar du att tvingas återställa det du byggt och betala en byggsanktionsavgift.

Vilka handlingar behöver lämnas in?

De handlingar som behöver lämnas in vid en anmälan är till stor del samma handlingar som krävs vid motsvarande bygglovsansökan.

  • Ansökningsblankett
  • Blankett med uppgifter om kontrollansvarig
  • Situationsplan/markplaneringsritning upprättad på en aktuell nybyggnadskarta
  • Ritningar: planritningar, fasadritningar och sektionsritning
  • Uppgift om kulörer och materialval

När man ansöker om bygglov kan grannar överklaga ett beviljat bygglov. En anmälan med ett påföljande beslut om startbesked (som är det som gäller för Attefallshus) har grannar däremot inte rätt att överklaga.

Om miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte beviljar startbesked kan du som lämnat in anmälan överklaga beslutet till länsstyrelsen.

Handläggningstid och avgift

Trots att kravet på bygglov vid ovan nämnda åtgärder försvinner, kommer handläggningen att ta lika lång tid som för ett vanligt bygglov eftersom även en anmälan innebär att varje fall prövas för sig.

En avgift tas ut för att handlägga anmälan och utfärda startbesked.

Kontakt
Till toppen av sidan