Skriv ut
Dela

Anmälningspliktig åtgärd

Vissa åtgärder kräver inte bygglov men de kräver en anmälan.

När krävs en anmälan?

Anmälan krävs bland annat för:

  • inre ändringar i byggnader, till exempel av bärande konstruktion och planlösning
  • installation och ändringar av hissar
  • installation och ändringar av eldstäder
  • installation och ändringar av rökkanaler
  • installation och ändringar av ventilation
  • installation och ändringar av vatten och avlopp
  • ändringar som påverkar brandskyddet väsentligt
  • underhåll av byggnader med särskilt bevarandevärde.

Anmälan görs på blanketten Ansökan om lov eller anmälan av anmälningspliktig åtgärd som finns här.länk till annan webbplats

Utse en kontrollansvarig

Du som söker bygglov ska redan vid bygglovsansökan ange vem som är kontrollansvarig. En kontrollansvarig hjälper byggherren att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs. Det kan till exempel vara god ventilation, låg energianvändning i byggnaden men även kraven på tillgänglighet och god bostadsutformning.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad. Det är SP Sitac, Swedcert och Det Norske Veritas som certifierar kontrollansvariga.

Tekniskt samråd vid behov

Vid behov kallar miljö- och stadsbyggnadskontorets till tekniskt samråd. Till samrådet kallas du som byggherre, den du anmält som kontrollansvarig och kanske ytterligare personer för att diskutera byggprojektet.

Vid samrådet går ni bland annat igenom arbetets planering, beskrivningar och ritningar och vilka besiktningar och kontroller som ska göras.

Följ kontrollplanen

Efter samrådet ska stadens byggnadsinspektör besluta om en kontrollplan för arbetena. I planen anges vilka intyg och handlingar du ska lämnas in, vilka kontroller som ska göras och vilka anmälningar som ska göras. I vissa fall kan till exempel en brandskyddsbeskrivning eller ett antikvariskt utlåtande krävas.

Färdigställandeskydd

Du måste ha tecknat ett färdigställandeskydd innan byggstart vid nybyggnad av bostadshus och i vissa fall även vid till- och ombyggnader. Det är du som byggherre som ansvarar för att färdigställandeskydd tecknas. Detta ska visas upp för miljö- och stadsbyggnadskontoret före byggstart. Tänk på att vara ute i god tid med att teckna försäkringen så att inte byggstarten försenas.

Arbetsmiljön på byggarbetsplatsen

Det är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, det vill säga du som byggherre, som normalt ansvarar för arbetsmiljön under byggskedet.

Men i många fall när en privatperson köper en tjänst börjar konsumenttjänstlagen att gälla. Då gäller andra regler. Till exempel kan då entreprenören bli ansvarig för arbetsmiljön istället för byggherren. Läs mer om konsumentförhållanden på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Arbetsmiljöverketlänk till annan webbplats

Slutbesked

Under själva byggnadsarbetet ska den kontrollansvarige se till att kontrollplanen följs. När du som byggherre har uppfyllt dina åtaganden, och har sänt in alla handlingar och intyg, utfärdar miljö- och stadsbyggnadsnämnden ett slutbesked. Slutbeskedet är ett kvitto på att kontrollplanen följts.

Kontakt
Till toppen av sidan