Skriv ut
Dela

Mottagande i särskolan

 

 

Beslut om mottagande i särskolan föregås av noggrann utredning och bedömning av om eleven tillhör den grupp som särskolan är avsedd för.

För att en utredning ska påbörjas krävs en ansökan från vårdnadshavaren. I avvaktan på beslut om mottagande ligger ansvaret för elevens skolgång på avlämnande grundskola.

Frågan initieras

Frågan om en elev ska tas emot i särskolan kan väckas av skolan, kommunen eller av vårdnadshavare. Utgångspunkten ska vara att eleven inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning eller av skollagen jämställt funktionshinder. Som jämställt funktionshinder räknas betydande begåvningsmässigt funktionshinder på grund av yttre våld eller sjukdom.

Barnets vårdnadshavare ska lämna sitt medgivande till att eleven tas emot i särskolan.

Ansökningsförfarande

Ansökan om skolgång i särskolan görs av barnets vårdnadshavare på en särskild blankett som du får från utbildningsförvaltningen. Blanketten finns även att ladda hem från vårt blankettarkiv. Ansökan lämnas sedan in till utbildningsförvaltningen.

Rektor på särskolan ansvarar för att initiera en utredning i samråd med skola och vårdnadshavare. Redan genomförda insatser i förskoleverksamheten, förskoleklassen eller grundskolan utvärderas.

Till ansökan bifogas följande utredningar

  1. Psykologisk utredning - obligatorisk
  2. Pedagogisk utredning - obligatorisk
  3. Medicinsk utredning - obligatorisk
  4. Social utredning - obligatorisk

Vid ansökan har vårdnadshavare möjlighet att ange önskemål om placering vid en viss skola.  

Beslut om mottagande

Utbildningschefen beslutar efter behörighetsprövning, om kraven för mottagande är uppfyllda, om inskrivning i särskolan. Han/hon beslutar även om eleven ska tillhöra grund-  eller gymnasiesärskolan. Detta beslut kan inte överklagas.

Beslutet meddelas vårdnadshavarna skriftligt på fastställd blankett där det också framgår hur beslutet kan överklagas. Beslutet meddelas utbildningsnämnden som delegationsbeslut.

Placering i skola - klass - grupp

Rektorn i mottagande skola beslutar om intagning i en viss skola och om placering i klass eller grupp. Kommunen är skyldig att erbjuda plats till den elev som fått beslut om inskrivning i särskolan. Föräldrarnas önskemål om skolform och placering i skola ska beaktas i så stor utsträckning som möjligt.

Efter överenskommelse mellan berörda rektorer och om barnets vårdnadshavare medger det, kan en elev få undervisning enligt särskolans läroplan integrerad i en grundskoleklass.
Rektor för särskolan ansvarar för att informera barnets vårdnadshavare om innebörden av att vara inskriven i särskolan och hur den fortsatta skolgången långsiktigt ser ut för en särskoleelev.

Försöksplacering

Skollagen ger möjlighet till en tidsbegränsad placering om högst sex månader i en annan skolform. Beslut om försöksplacering fattas av utbildningschefen.  

Avskrivning

Om det under handläggningen av ett ärende framkommer att vårdnadshavare kommer att motsätta sig en inskrivning i särskolan avskrivs ärendet. Om barnet under utredningen flyttar till annan kommun avskrivs också ärendet och ansvaret förs över till den nya hemkommunen.

I de fall en elev bedömts tillhöra särskolans personkrets men önskar gå kvar i grundskolan, ska barnets vårdnadshavare informeras om vilken hjälp den aktuella skolan kan erbjuda.

Ansökan och beslut om ett tionde frivilligt skolår

Vid önskemål om ett tionde frivilligt skolår vid Lidingö särskola lämnas ansökan till rektor, som också fattar beslut. Vid extern placering fattas beslutet av utbildningsförvaltningen. Ansökan görs på en särskild blankett och insändes till chefen för stöd och resurs.

Utskrivning

Önskemål om utskrivning ur särskolan görs av barnets vårdnadshavare till utbildningsförvaltningen. Beslutsunderlag för utskrivning, exempelvis protokoll från elevvårdskonferens eller liknande, lämnas av skolan och bifogas önskemålet.

Utbildningschefen beslutar och meddelar vårdnadshavarna skriftligt på fastställd blankett.
Beslutet kan endast överklagas av barnets vårdnadshavare hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Kontakt

Rektor
Lena Morin
Tel: 08-731 31 81
Mobil: 073-079 37 76
E-post: lena.morin

Biträdande rektor
Pernilla Alm Hellberg
Tel: 073- 079 35 30
E-post: pernilla.almhellberg

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
1 av 4 gillar detta
Till toppen av sidan