Startsida, Lidingö stad

Nu blir staden grönare

Lidingö stad ska arbeta för att bli energismart och grönare. Det beslöt kommunstyrelsen när de antog miljöprogrammet vid sitt möte den 8 augusti. Beslutet togs i kommunfullmäktige den 29 augusti.
Miljöprogrammet har tre viktiga inriktningar: energismart stad, hållbar grön ö och miljökloka val.
— Energismart stad innebär att vi ska använda rätt energi och hushålla med den, både i våra hus och vid transporter, förklarar Helena Lindfors Nybom som arbetat med förslaget.
 
En hållbar grön ö får vi genom att stadsplanera och bygga hållbart. Exempelvis är det viktigt att det finns bra kollektivtrafik där nya områden planeras, att utrymme för exempelvis källsortering och säkra cykelparkeringar planeras in från början och att miljövänliga byggmaterial används. Minst lika viktigt är också att vårda och utveckla våra grönområden.
 
Miljökloka val handlar om att förändra beteenden. Staden tar fram möjligheter men det är individen som gör valen.
— Vi kan se till att det blir "lätt att göra rätt" för Lidingöborna, till exempel genom att förbättra cykelbanorna eller verka för fler återvinningsstationer. Men vi i staden måste också bli bättre på att informera och inspirera till kloka miljöval. Till exempel är det viktigt att vi också peppar folk att cykla och att vi informerar om hur våra matrester faktiskt kan bli till biogas.

Genom miljöprogrammet sätts ett antal mätbara mål som ska vara uppnådda före år 2015. Målen gäller både staden som kommun och Lidingö i stort.
— Vi ska verka för att Lidingöbor och näringsliv bidrar till miljömålen men för att de ska komma med på tåget måste staden bli en bättre förebild. Därför ställer vi i första hand höga krav på våra egna verksamheter.

Före 2015 ska exempelvis:

  • energiförbrukningen i stadens lokaler minska med 20 procent (basår 2009)
  • inga oljeeldade pannor finnas i stadens fastigheter
  • minst 70 procent av de kommunala verksamheterna källsortera (minst fyra sorters sopor)
  • alla byggnader som staden bygger (mellan 2012 och 2014) vara miljöklassade (enligt certifieringen miljöbyggnad)
  • 70 procent av Lidingös parker vara attraktiva (det vill säga "bra" enligt helhetsbedömningen i parkinventeringen)
  • 30 procent av livsmedelsinköpen till stadens verksamheter vara ekologiska
  • 60 procent av stadens bilar vara miljöbilar.
 
Miljöprogrammet ska genomsyra all verksamhet och följas upp varje år i samband med årsredovisningen. I slutet av 2014 utvärderas sedan resultaten och utifrån dessa ska sedan miljömålen uppdateras för att hålla programmet levande. 

Kommunfullmäktige fattade beslut i frågan den 29 augusti.

Senast ändrad: 2011-08-30

Uppdaterad av:

Dela med andra
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: