Startsida, Lidingö stad

Grön budget med välfärdsatsningar

Det nyligen antagna miljöprogrammet ger tydliga avtryck i årets budgetförslag för Lidingö stad. Satsningar på parker och grönytor, energieffektiviseringar och utveckling av stadens idrottsanläggningar är några ingredienser i årets budget på Hälsans ö. Höjda ersättningsnivåer inom hemtjänsten och ett förbehållsbelopp införs för de funktionshindrade som har boende med stöd av LSS. Satsningar görs även på skolområdet med höjd skolpeng för grundskolan och sänkta musikskoleavgifter. Där är huvuddragen för majoritetens budgetförslag för 2012.
Lidingö stads ekonomi är i grunden stark med goda resultat, hög soliditet, låg skuldsättning, och ordentliga resurser för att möta stadens pensionsåtaganden. Lidingö står också väl rustat för att kunna möta eventuella påfrestningar i kölvattnet av den internationella finans- och skuldkrisen. Trots vikande konjunktur så räknas de generella anslagen till samtliga nämnder upp med cirka två procent. Därtill görs ett antal prioriterade satsningar.

Staden planerar även att genomföra investeringar både inom ramen för miljöprogrammet och inom välfärdens kärna för att möta ökade behov. Totalt beräknas investeringarna för 2012 uppgå till 407 miljoner kronor. Finansieringen sker till stor del med egna medel. Staden uppfyller det lagstadgade kravet på en ekonomi i balans och stadens egna finansiella mål. Lidingös kommunala skattesats blir oförändrad för 2012.

 - Vi har en sund och välskött ekonomi. Det ger utrymme för att göra investeringar i Lidingös gröna infrastruktur. För mig är miljöarbetet prioriterat de närmaste åren liksom satsningar på våra grönområden. Energieffektiviseringar, landskapsvård och flera strandnära cykel- och promenadvägar är viktiga framtidssatsningar för Lidingö, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist (M).
 
De generella ramarna för budgeten rymmer cirka 35 miljoner kronor i ökning av anslagen. Utöver det tillkommer nära 45 miljoner på prioriterade satsningar från majoritetens sida samt för volymökningar inom utbildningsområdet och äldreomsorgen. Inom utbildningsnämndens verksamhetsområde presenteras flera satsningar.

 - Det är glädjande att vi nu kan sänka avgifterna för musikskolan med 200 kronor per elev och termin. Det underlättar för många barnfamiljer. Jag tycker också att vår satsning på en ny skola i Rudboda är viktig för att möta kommande behov och ett ökat antal elever på norra ön. Lidingö ska ha bra skolor, säger Rune Nordström (FP), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden

 Inom äldre och handikappnämndens område införs ett förbehållsbelopp för dem som har boende enligt LSS. Många av dessa personer har låga pensioner.

 - Jag är mycket glad över att vi inför ett förbehållsbelopp för de som har boende enligt LSS. Alla får nu behålla minst 5 500 kronor när hyran är betald. Dessutom får hemtjänsten ett rejält tillskott. Det blir ett lyft för kvaliteten inom äldreomsorgen, säger Jessica Nyberg (KD), kommunalråd och ordförande för äldre- och handikappnämnden.

 Majoritetens förslag till budget presenteras för kommunstyrelsen 26 oktober. Lidingö stads budget i sin helhet tas av kommunfullmäktige 28 och 29 november.

Senast ändrad: 2011-10-26

Uppdaterad av:

Dela med andra

Mer information

Läs budgetförslagetPDF (pdf, 1.1 MB)
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: