Startsida, Lidingö stad

Om vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen är sedan 1968 en del av Sveriges offentliga skolväsende och bedriver undervisning på grundläggande och gymnasial nivå.

För vem?

Den kommunala vuxenutbildningen är i första hand till för dig som saknar slutbetyg från grundskolan eller gymnasiet, som behöver behörighetskomplettera för vidare studier och som av olika skäl behöver skaffa dig behörigheter och kunskaper för arbete mm. När resurserna är begränsade så är det de med minst utbildning som prioriteras.

Övergripande mål för vuxenutbildningen

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.
Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.
De som fått minst utbildning ska prioriteras" (Skollag, 20 kap, 2§)

Lidingö vuxenutbildning — komvux och SFI

Vuxenutbildningen består av tre skolformer; kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.
På Lidingö vuxenutbildning bedriver vi idag kommunal vuxenutbildning — grundläggande utbildning för vuxna och gymnasiekurser för vuxna - samt svenska för invandrare.
Särskild utbildning för vuxna ligger idag under Särskolan.

Stort utbud

Grundläggande och gymnasial utbildning för vuxna finns både i egen regi i Lidingö och hos andra utbildningsanordnare som Lidingö stad har avtal med. Utbudet av kurser som Lidingöbor kan välja från är därför stort.
Det totala utbudet finns presenterat i webbansökan där studievalen görs. Läs mer om Lidingö stads egen verksamhet under fliken, Vårt utbud och andra utbildningsanordnares utbud på deras respektive hemsida.

Regelverk för vuxenutbildningen

Från och med den 1 juli gäller den nya skollagen, förordning, kursplaner och betygsskala (A-F, F är underkänt) för den kommunala vuxenutbildningen.

När och vad får man läsa?

Från och med 1 juli det år du fyller 20 kan du studera inom vuxenutbildningen. Du kan endast läsa kurser och ämnen som du saknar betyg eller har underkänt i.

Individuell studieplan

Varje elev ska ha en individuell studieplan med uppgift om utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. Ta gärna kontakt med studie- och yrkesvägledare för att göra en individuell studieplan innan du söker våra utbildningar. Lär mer om detta under Ansökan.

 

Senast ändrad: 2015-10-14

Uppdaterad av:

Kontakt

Vuxenutbildningen
Expeditionen
Tel: 08-731 39 15
E-post: vuxenutbildning

Mer information

Lidingö kommunala vuxenutbildning, Läroverksvägen 56, 181 56 Lidingö, Tel: 08-731 39 15
E-post: vuxenutbildning@lidingo.se, Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: